Informationer  Bliv medlem  Kontakt  Lån grej 
Vedtægter Kontingent Inspiration Persondatapolitik

Hvilket udstyr kan du låne?

Grejbank ELRO har en masse forskelligt udstyr på lager, og der kommer løbende mere og mere til - lige fra stilladser til slushicemaskiner.

Åbn grejbestillingen her

Vedtægter


Vedtægter for Grejbank ELRO


§ 1. Navn
Foreningens navn er Grejbank ELRO og juridisk er den en forening.

§ 2. Grejbank ELROs formål
1. At eje materiel i enhver henseende
2. At udlåne materiel til foreningens medlemmer o.l. i ELRO´s tidligere forsyningsområde

§ 3. Medlemmer
1. Som medlem kan optages foreninger o.l., der har hjemsted i ELRO´s tidligere forsyningsområde, og som skaber aktiviteter i ELRO´s tidligere forsyningsområde.
2. For at være medlem, skal foreningen melde sig ind i Grejbank ELRO.
3. Der opkræves et årligt kontingent for at være medlem af Grejbank ELRO. Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

§ 4. Udtræden af Grejbank ELRO
1. Meddeles til bestyrelsen
2. Ved udtræden kan der ikke gøres krav på foreningens formue.

§ 5. Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 6 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen består af repræsentanter jf. § 3

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og indkaldes med et varsel på minimum 14 dage ved direkte e-mail til Grejbank ELRO´s medlemmer.
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Grejbank ELRO´s virksomhed
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts.

3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. Varsel for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er minimum 14 dage.

§ 7 Afstemning
1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen, de foreliggende sagers behandling, samt gennemførelse af afstemningerne.

2. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede der er mødt, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal.

5. Vedtægtsændringer eller beslutning om Grejbank ELROs opløsning kræver, at to tredjedele af samtlige stemmeberettigede deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemme af to tredjedele af de stemmeberettigede, men to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

6. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller mindst 1 af de stemmeberettigede forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det.

§ 8. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 5 repræsentanter, der repræsenterer ELRO og Grejbanks medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Første valg til bestyrelsen finder sted ved generalforsamlingen i 2019.

2. ELRO Fonden besætter forlods 2 bestyrelsesposter
3. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer vælges af og blandt Grejbank ELRO´s medlemmer.
4. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Konstitueringen finder sted hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.

5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

7. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være valgbar, bortfalder vedkommendes bestyrelsesmandat.

8. Der tilkommer hvert af bestyrelsens medlemmer et rimeligt arbejdsvederlag, som afspejler omfanget af arbejdet.

§ 9. Bestyrelsens bemyndigelse
1. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af foreningen.

2. Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og næstformand.

3. Bestyrelsen kan alliere sig med ekstern bistand til at hjælpe bestyrelsen med drift og administration af foreningens anliggender.

4. Bestyrelsen og forretningsudvalget foranlediger, at der udfærdiges referat fra møderne med angivelse af de afgørelser, der træffes. Et mindretals motiverede stemmeafgivelse kan forlanges tilført referatet.


§ 10. Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
3. Foreningens indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til foreningens formål, og det årlige overskud kan ikke udbetales til foreningens medlemmer.

4. Foreningens bestyrelse sørger for, at der udarbejdes årsregnskab med status, der revideres af de af generalforsamlingen valgte 2 revisorer.

§ 11. Foreningens opløsning
1. Beslutning om foreningens opløsning træffes efter § 7, stk. 5.

2. Et eventuelt overskud overføres til ELRO Fonden.

§ 12. Ikrafttræden
Disse vedtægter er vedtaget på Grejbank ELROs stiftende generalforsamling den 24.06.2019 .